1.- Własność strony internetowej

Zgodnie z przepisami art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o społeczeństwie informacyjnym usług i handlu elektronicznym (dalej "LSSI"), informujemy, że właściciel strony www.vinodayenu.com (zwaną dalej "stroną internetową" lub "Portalem") jest Juan Luis Rivas Anoro (zwany dalej "Właścicielem"), z N.I.F. 01935014-R, którego adres to C/ de la Cabeza Molar 10, 19160 Chiloeches, Guadalajara, Hiszpania. Kontakt telefoniczny +34 949 874 055 oraz e-mail tienda@vinodayenu.com .

 

2.- Korzystanie z portalu

Niniejsza Nota Prawna (zwana dalej "Notą Prawną"), wraz z Warunkami Ogólnymi (zwanymi dalej "Warunkami Ogólnymi"), określa warunki korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, które Właściciel udostępnia Użytkownikom Internetu za pośrednictwem Witryny. Aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przy okazji korzystania z Serwisu internetowego są regulowane w Polityce Prywatności.

 

W ten sposób dostęp do Witryny i korzystanie z niej oznacza, że Użytkownik (zwany dalej "Użytkownikiem") w pełni akceptuje i zobowiązuje się do pełnego przestrzegania niniejszej Noty Prawnej, Warunków Ogólnych, Polityce Prywatności, jak również instrukcji lub zaleceń wskazanych w każdym konkretnym przypadku.

 

Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną zapewnioną przez dostawcę dostępu zakontraktowanego przez Użytkownika.

 

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w celach oszukańczych, jak również nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom Właściciela lub osób trzecich, będąc zobowiązanym do korzystania z Portalu, usług i treści w nim zawartych w sposób staranny, poprawny i zgodny z prawem. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od: usuwania, unikania lub manipulowania prawami autorskimi i innymi danymi identyfikującymi prawa ich właścicieli, włączonymi do treści Portalu, jak również technicznymi urządzeniami ochronnymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą zawierać takie treści. Użytkownik zobowiązuje się również nie podejmować żadnych działań mających na celu zniszczenie, uczynienie bezużyteczną lub przeładowanie Strony Internetowej lub w jakikolwiek sposób uniemożliwiających jej normalne użytkowanie i działanie.

 

W przypadku naruszenia niniejszej Informacji Prawnej i/lub Warunków Ogólnych, lub gdy Właściciel ma uzasadnione podejrzenia, że je narusza, Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu do Strony poprzez podjęcie wszelkich środków technicznych niezbędnych do tego celu. Właściciel zastrzega sobie również prawo do decydowania w każdej chwili o ciągłości usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

 

 

 

3.- Zmiany

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zmian i aktualizacji Strony i jej zawartości, konfiguracji i prezentacji, w tym niniejszej Informacji prawnej i Warunków Ogólnych, dlatego zalecamy przeczytanie przed każdym dostępem i nawigacją po Portalu.

 

4.- Linki

W przypadku, gdy nazwa domeny zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, Właściciel nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi stronami i treścią. W żadnym wypadku Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnego z linków należących do stron internetowych osób trzecich, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, dokładności, szerokości, prawdziwości, ważności i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w takich hiperłączach lub innych stronach internetowych. Podobnie, włączenie tych zewnętrznych połączeń nie będzie oznaczało żadnego rodzaju stowarzyszenia, fuzji lub udziału z podmiotami powiązanymi.

 

5.- Ochrona danych

Zobacz naszą Polityce Prywatności.

 

6.- Własność intelektualna i przemysłowa

Właściciel, sam lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej strony internetowej, jak również do zawartych na niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logotypów, kombinacji kolorów, struktury i wzornictwa, doboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do ich obsługi, dostępu i użytkowania itp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy przepisów art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody Właściciela, są wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do Właściciela. Możesz przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym komputera lub na innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że jest to wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik powstrzyma się od usuwania, zmieniania, obchodzenia lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na stronach Właściciela.

 

7.- Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z Serwisu Internetowego odbywa się przez cały czas na własne ryzyko i odpowiedzialność, za co Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe korzystanie z Portalu. W tym celu ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z Serwisu, gdy szkody te wynikają z naszego umyślnego działania.

 

W szczególności, Właściciel nie ponosi za to odpowiedzialności:

- Uszkodzeń wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego Użytkownika spowodowanych przez wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu pociąga za sobą ryzyko, że wyżej wymienione elementy mogą mieć wpływ na jego sprzęt komputerowy. W tym celu, obowiązkiem Użytkownika jest, w każdym przypadku, zapewnienie odpowiednich narzędzi do wykrywania i eliminacji szkodliwych programów elektronicznych.

- Uszkodzeń jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez usterki lub rozłączenia w sieciach telekomunikacyjnych, które prowadzą do zawieszenia, anulowania lub przerwania świadczenia usług na Stronie podczas świadczenia tych samych lub wcześniejszych usług. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Portalu wymaga usług świadczonych przez osoby trzecie pozostające poza kontrolą Właściciela (na przykład: operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców dostępu itp.

- Wszelkiego rodzaju szkody spowodowane błędami lub pominięciami w treści, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ich uniknięcia.

 

8.- Prawo do wykluczenia

Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez uprzedzenia, na własną prośbę lub prośbę osoby trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

 

9.- Obowiązujące prawodawstwo i jurysdykcja

Korzystanie z Serwisu jest regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim i należy rozumieć, że korzystając z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby wszelkie spory lub spory sądowe powstałe pomiędzy użytkownikiem a Właścicielem były rozstrzygane przez właściwe sądy i trybunały zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku unieważnienia któregokolwiek z przepisów zawartych w niniejszym obwieszczeniu prawnym, zostaje ono wycofane lub zastąpione. W każdym razie niniejsze stwierdzenie nieważności nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych przepisów zawartych w niniejszej Informacji prawnej.