1.- Cel i zasady ogólne

 

Niniejsze Ogólne Warunki Kontraktacji (zwane dalej "Ogólnymi Warunkami Kontraktacji"), wraz ze szczegółowymi warunkami, które mogą być ustalane w każdym przypadku, regulują warunki zakupu produktów, które są publikowane na stronie www.vinodayenu.com (zwanej dalej "Stroną Internetową" lub "Portalem"), będących własnością Juana Luisa Rivasa Anoro (zwanego dalej "Właścicielem"), z N.I.F. 01935014-R, z adresem N.I.F. 01935014-R., z siedzibą pod adresem Calle de la Cabeza Molar 10, 19160 Chiloeches Guadalajara.

 

Korzystanie z usług strony internetowej, jak również nabywanie jakichkolwiek opublikowanych produktów, oznacza akceptację przez użytkownika, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, każdego z niniejszych Warunków Ogólnych. Korzystanie z usług oznacza, że Twoje dane jako użytkownika staną się częścią plików Właściciela, a ich przetwarzanie będzie zgodne z postanowieniami Polityki Prywatności, którą użytkownik wyraźnie oświadcza poznać i zaakceptować.

 

Właściciel podaje informacje o produktach i oferuje możliwość ich zakupu za pośrednictwem Serwisu. Osoby zamierzające zakupić produkty muszą postępować zgodnie z instrukcjami, które Właściciel przekazuje za pośrednictwem Strony Internetowej lub poprzez informacje otrzymane przez nasz zespół handlowy.

 

Niniejsze Ogólne Warunki, wraz z Informacją Prawną i Polityką Prywatności Strony, są jedynymi warunkami mającymi zastosowanie do korzystania z Portalu i zakupu produktów od Właściciela i zastępują wszelkie inne warunki. W związku z tym klient, który dokonuje zakupu produktów kontaktując się z zespołem handlowym wyraża zgodę na przedłożenie i jest związany Ogólnymi Warunkami, Powiadomieniem prawnym i Polityką Prywatności w formie, w jakiej są one napisane w momencie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

 

2.- Informacje o produkcie

 

Zdjęcia, przedstawienia graficzne lub ikonograficzne oraz filmy wideo dotyczące Produktów opublikowane na stronach www.vinodayenu.com, jak również nazwy handlowe, znaki towarowe lub wyróżniające znaki wszelkiego rodzaju zawarte w Serwisie, mają na celu dostarczenie jak największej ilości informacji, jednakże Użytkownik musi mieć na uwadze, że mają one cel orientacyjny i w konsekwencji nie są wyczerpujące.

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do decydowania w każdej chwili o produktach oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Portalu. W związku z tym Właściciel może w każdej chwili dodać nowe produkty do produktów zawartych w Portalu, przy czym należy rozumieć, o ile nie postanowiono inaczej, że takie nowe produkty podlegają postanowieniom Ogólnych Warunków obowiązujących w tym czasie.

 

Właściciel zastrzega sobie również prawo do zaprzestania udostępniania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jakichkolwiek produktów oferowanych na Portalu.

 

W przypadku, gdy z powodu działania siły wyższej produkt nie jest dostępny po dokonaniu zakupu, Właściciel poinformuje Użytkownika e-mailem o całkowitym lub, w stosownych przypadkach, częściowym anulowaniu zamówienia. Częściowe uchylenie postanowienia nie daje prawa do uchylenia całości postanowienia, bez uszczerbku dla wykonania prawa do odstąpienia, które odpowiada użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

 

3.- System zakupu produktów

 

Aby przystąpić do zakupu produktu, zarejestrowany lub zaproszony Użytkownik, który musi mieć ukończone 18 lat, musi wybrać produkt, który chce kupić i dodać go do koszyka. Po zakończeniu wyboru produktów, które mają być zakupione, Użytkownik musi kliknąć na ikonę "Zakup". Następnie zostaną wskazane produkty wybrane do zakupu i Użytkownik musi wybrać pomiędzy wysłaniem produktów na adres podany w danych rejestracyjnych. Na koniec użytkownik musi kliknąć na ikonę "Zapłać". Zamówienie raz przyjęte przez klienta stanie się wiążące w momencie, gdy Właściciel będzie miał potwierdzenie skutecznej płatności tego samego przez kupującego.

 

Dział Obsługi Klienta Właściciela wyśle do klienta odpowiednią fakturę w terminie krótszym niż trzydzieści (30) dni od daty dokonania zakupu.

 

4.- Ceny produktów

 

Oferta związana z każdym zakupem jest całkowicie zindywidualizowana dla każdego klienta, ponieważ ostateczna cena zawierająca podatki różni się w zależności od formatu produktu, zamówionej ilości, miejsca i czasu dostawy.

 

Koszty wysyłki produktów są na koncie kupującego i będą wyszczególnione i podzielone na poszczególne zamówienia.

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili cen odzwierciedlonych na Stronie Internetowej. Produkty będą fakturowane po cenie obowiązującej na Stronie Internetowej w momencie rejestracji zamówienia.

 

5.- Płatność za produkty

 

Zapłata ceny zakupionych towarów i kosztów wysyłki, które pojawią się na ekranie, może być dokonana przez dowolny system płatności wskazany w dowolnym momencie na stronie internetowej.

 

Aby dokonać płatności, Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie w zależności od wybranego systemu płatności.

 

Użytkownik musi jak najszybciej powiadomić Właściciela za pośrednictwem tienda@vinodayenu.com o wszelkich nieuzasadnionych lub oszukańczych opłatach na koncie podanym przy zakupie w Serwisie, tak aby Właściciel mógł dopełnić wszelkich formalności, jakie uzna za stosowne.

 

6.- Dostawa produktów

 

Właściciel zobowiązuje się dostarczyć produkty zakupione przez klienta w procesie zakupu w możliwie najkrótszym czasie, a w każdym przypadku w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana na adres wyraźnie wskazany dla każdego zamówienia. Produkty nie będą dostarczane do skrzynek P.O. lub call shopów.

 

Właściciel nie dostarcza produktów na Ceucie, Melilli, Balearach, Wyspach Kanaryjskich, Wyspy portugalskie, Republice Irlandii, Cyprze, Malcie, Finlandii, Wyspach Kanaryjskich, Republice Irlandii, na Cyprze, Malcie, w Finlandii, ani na włoskich wyspach Sardynii i Sycylii, na Wyspach Normandzkich Zjednoczonego Królestwa, na Wyspach Normandzkich, na wyspach Jersey i Guernsey, ani też na francuskiej wyspie Korsyce, Majotcie, na wyspie Reunion, we Francuskiej Gujanie, na Martynice i na Gwadelupie.

 

Czasy dostawy są orientacyjne i zostaną określone w części dotyczącej kosztów wysyłki. Koszty każdego zamówienia będą wyszczególnione indywidualnie dla każdego zamówienia.

 

Jeśli po upływie okresu czasu, w którym Właściciel zezwoli na odbiór produktu do klienta, klient nie odbierze produktu, produkty zostaną zwrócone do Właściciela, a klient musi ponieść koszty wysyłki i zwrotu, jak również wszelkie związane z tym koszty zarządzania.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub szkody powstałe przy dostawie, gdy adres dostawy podany przez klienta nie pasuje do miejsca dostawy przez niego pożądanego.

 

7.- Zwrot produktów

 

(i) Prawo odstąpienia od umowy

 

Użytkownik będzie miał maksymalnie czternaście (14) dni kalendarzowych od dostarczenia produktu do zaprzestania, w całości lub w części, zakupu produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Po upływie czternastu (14) dni kalendarzowych Właściciel nie przyjmuje zwrotów z powodu wycofania zakupów produktów.

 

W przypadku rezygnacji z zakupu produktu, Użytkownik musi skontaktować się z Właścicielem wysyłając e-mail na adres tienda@vinodayenu.com. Może on również skorzystać z dostępnego tutaj wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 

W każdym przypadku, w przypadku rezygnacji z zakupu, muszą być spełnione następujące wymagania:

 

 (1) Produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został dostarczony i musi zachować swoje oryginalne opakowanie i etykietowanie.

 

2) Zwrot do Właściciela musi być dokonany przy użyciu tego samego pudełka lub koperty, które zostały użyte w dostawie lub, w przypadku jego wady, w podobnym formacie, który gwarantuje zwrot produktów w idealnym stanie.

 

3) Kopia dowodu zakupu i dowodu dostawy produktów w opakowaniu, który wskazuje również zwrócone produkty i powód zwrotu.

 

Zwroty zamówień należy przesyłać na adres Juan Luis Rivas Anoro, Calle De la Cabeza Molar 10, 19160 Chiloeches, Guadalajara, Hiszpania. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

 

 (ii) Zwrot wadliwych produktów

 

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, które mogą mieć zastosowanie, klient ma prawo do zwrotu ceny wadliwych produktów lub produktów dostarczonych, jeśli nie odpowiadają one zamówieniu złożonemu przez klienta. Alternatywnie do powyższego, klient ma prawo do reklamacji i dostawy równego produktu w idealnym stanie.

 

W przypadku zwrotu właścicielowi wadliwych produktów lub produktów, które nie odpowiadają zamówieniu, klient musi to zrobić zgodnie z procedurą określoną w punkcie (i) powyżej, chociaż w tym przypadku klient nie powinien ponosić kosztów zwrotu takich produktów.

 

Pod warunkiem, że klient postępował zgodnie z procedurą określoną w punkcie (i) powyżej i spełnione zostały wymagania określone w tym punkcie, Właściciel zwróci cenę zapłaconą za zwrócone produkty, które są wadliwe lub nie odpowiadają zamówieniu produktów złożonych przez klienta, zgodnie z postanowieniami punktu (iii) poniżej.

 

 (iii) Zwrot ceny produktów klientowi

 

Pod warunkiem, że Klient postępował zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie i spełnione zostały określone w nim wymagania, Właściciel zwróci Klientowi cenę zapłaconą przez niego za zwrócone produkty. W przypadku, gdy zwrot następuje w wykonaniu prawa odstąpienia od umowy Klienta opisanego w punkcie (i), Właściciel nie pokryje lub nie pokryje kosztów i/lub wydatków związanych ze zwrotem.

 

Klient nie ma prawa do zwrotu ceny zwróconych produktów, które nie są w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone lub nie spełniają wymogów określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych.

 

Częściowe zwroty zamówienia spowodują zwrot ceny odpowiadającej faktycznie zwróconemu produktowi lub produktom.

 

Właściciel będzie zarządzał zamówieniem zwrotu ceny poprzez przelew bankowy na zakup produktów w terminie trzydziestu (30) dni od daty odebrania zwróconego zamówienia i po sprawdzeniu przez Właściciela, że produkty objęte zwrotem spełniają wymogi określone w punktach (i) i (ii) powyżej. Wniosek o zwrot ceny na rachunku Klienta będzie zależał od podmiotu bankowego.

 

8.- Zmiana warunków ogólnych

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, prezentacji i konfiguracji Strony Internetowej, jak również Ogólnych Warunków. Klienci zawsze będą mieli niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w widocznym miejscu, swobodnie dostępnym dla tak wielu zapytań, jak tylko zechcą. Użytkownicy zobowiązują się do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi przy każdym wejściu na stronę sklepu internetowego. W każdym przypadku, akceptacja Ogólnych Warunków Umowy będzie stanowić poprzedni i niezbędny krok do zawarcia umowy na dowolny produkt dostępny za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

9.- Komunikacja pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem

 

Wszelka komunikacja pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem w związku z niniejszymi Warunkami Ogólnymi lub nabyciem produktów za pośrednictwem Serwisu odbywa się w formie pisemnej i zgodnie z procedurami komunikacyjnymi określonymi w niniejszych Warunkach Ogólnych dla każdego przypadku.

 

W pozostałych przypadkach, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych Warunkach Ogólnych, komunikaty, które Użytkownik zamierza wysłać do Właściciela będą wysyłane na adres Właściciela wskazany w Warunkach Pierwszych i będą dokonywane w formie pisemnej i za pomocą systemu, który pozwala na akredytowanie treści i odbiór przez Właściciela odpowiedniej komunikacji.

 

10.- Integralność warunków ogólnych

 

Niniejsze Ogólne Warunki, Polityka Prywatności oraz Nota Prawna stanowią wyraźną i niepowtarzalną wolę Właściciela i Użytkownika w odniesieniu do jego przedmiotu oraz unieważniają i zastępują wszelkie inne porozumienia lub umowy, ustne lub pisemne, wcześniej zawarte przez strony.

 

11.- Częściowa niezdolność do pracy

 

W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z punktów niniejszych Warunków Ogólnych, to samo zostanie wycofane lub zastąpione. W każdym przypadku niniejsze stwierdzenie nieważności nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych.

 

12.- Prawo właściwe i jurysdykcja

 

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu hiszpańskiemu i są interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim.

 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń między stronami dotyczących przestrzegania lub treści niniejszych Warunków Ogólnych, strony zgadzają się na przekazanie rozstrzygnięcia w zgłoszonej sprawie do właściwych sądów i trybunałów zgodnie z obowiązującym prawem.